Acts 13 Christian Ministries

Hope of Armenia

 

Home

About us

Television

Archive

Videos

Audio

Music

Bible

Links

Gallery

Contact Us

Make a Donation

Send us an e_mail! 

 

 

 
email friend

Make a donation to the ministry

If you think this website has been usefull to you and you want to make a donation to Acts 13 Christian Ministries, feel free to do it by pressing the button below:

The process is really simple and secure, PayPal is used by millions of users.
When you'll press the button it will ask you to sign in or to create a PayPal account.
After it is created you will say the ammount and that it is!

You can use that account for many other things like sending and receiving money to your family with only an email.

 


Այս էջը Acts 13 քրիստոնեական ծառայության ծառայություններից մեկն է, որը ստեղծվել է այն մարդկանց համար, ովքեր կարիք ունեն լսելու Աստծո թագավորության ճշմարտությունը:

Այցելեք մեզ www.acts13.com