Acts 13 Christian Ministries

Hope of Armenia

 

Home

About us

Television

Archive

Videos

Audio

Music

Bible

Links

Gallery

Contact Us

Make a Donation

Send us an e_mail! 

 

 

 
email friend

Links


News, Investigation & Magazines

 • Investigative Journalits of Armenia (also in Armenian) http://www.hetq.am
 • News e-magazine http://gibrahayer.blogspot.com
 • Armenian News Network http://groong.usc.edu
 • National Academy of Sciences of Armenia http://www.sci.am

  - Back to the top -

  Culture, Art, People & Music

 • Armenian History, Culture, Art, Religion, Genocide http://www.hyeetch.nareg.com.au
 • Armenian Culture: http://www.armenian-culture.com
 • Armenian Food http://www.armenianfood.com/page1.html
 • Armenian Language http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_language
 • Armenian Music http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Armenian_music
 • Armenian Music http://armeniansound.net
 • List of Armenians http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Armenians

  - Back to the top -

  Education

 • Yerevan State University http://www.ysu.am
 • AGBU Manoogian-Demirjian School (L.A.) http://www.agbumds.org
 • Armenian Sisters Academy (L.A.) http://www.arswestusa.com
 • Chamilian Armenian School http://www.chamlian.org

  - Back to the top -

  Web Resources

 • Armenian portal, email, news http://www.hayastan.com
 • Armenian Web Resources http://www.freenet.am
 • Armenian dictionary http://www.armenian-dictionary.com

  - Back to the top -

  Churches

 • Armenian Evangelical Church in Montreal http://www.hayavedmontreal.com

  - Back to the top -

  Bibles & Books

 • Free Bible Software (e-Sword) http://www.e-sword.net
 • Free Bible Software (The SWORD Project) http://www.crosswire.org
 • Free Christian Books & eBooks (The New Life Mission) http://www.bjnewlife.org
 • Read the Torah with this Free Software http://www.mechon-mamre.org
       
 • Search the Bible Online The Unbound Bible
 • Search the Bible Online BibleGateway.com
       
 • Palm Bible and Pocket Bible Software GMP Software
 • Daily Bread for your PDA http://www.dailybread.org.uk
     
 • Bible Pilot E-Text Library (By Barry A. Dobyns) Pilot E-Text Library
 • Palm OS Bible Files (Chinese Christian Seminary) http://www.ccs-hk.org

  - Back to the top -

  Material in Audio format

 • Bible in Mp3 Free http://heargoodnews.org
 • John's Gospel in many languages http://sigm.net
 • Christian Mp3 Music Download http://www.christianparadise.com
 • Bible in Mp3 Free The Bible in MP3 Audio Format
       
 • Hebrew Old Testament in Mp3 http://ariel.dtison.net/
 • Hebrew New Testament in Mp3 http://www.iclnet.org

  - Back to the top -

  Resources

 • Our Daily Bread (in Armenian) http://amaa.org

  - Back to the top -

  Links

  Acts 13's ministries
  Acts 13 Christian Ministries (English)
  www.acts13.com
  Hope Of Armenia (Armenian)
  www.hopeofarmenia.com
  Omid Media (Farsi)
  www.omidmedia.com
  Hechos 13 (Spanish)
  www.hechos13.com
  ICTV Network
  www.ictvnetwork.com

  Related to us

 • The Churh on the Rock (Toronto) www.thechurchontherock.ca
 • Church of the Living Hope www.churchofthelivinghope.com
 • Youth on the Rock www.youthontherock.com

  - Back to the top -


  Այս էջը Acts 13 քրիստոնեական ծառայության ծառայություններից մեկն է, որը ստեղծվել է այն մարդկանց համար, ովքեր կարիք ունեն լսելու Աստծո թագավորության ճշմարտությունը:

  Այցելեք մեզ www.acts13.com